داوران

1- دکتر علی صنایعی: استادتمام و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان