فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین، موضوع، محتوا، نوآوری و روش تحقیق (حداکثر ظرف یک هفته) توسط دبیرعلمی بررسی خواهد شد. سپس اگر مورد تأیید قرار نگیرد در همان مرحله اول رد می شود و در صورت تأیید وارد مرحله داوری قرار می گیرد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

 قبل از مرحله داوری، مقاله در وضعیت پرداخت هزینه داوری ( مبلغ 100 هزار تومان)  به نویسنده ارسال می شود و پس از پرداخت هزینه، مقاله به داوران ارسال می شود.

 پس از پذیرش، در مرحله دوم مقاله به  دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است.

ü     اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

ü    
اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

ü    
اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.


پس از اینکه نویسنده، مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.


هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود یک الی سه ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

پس از تأیید هیئت تحریریه با پرداخت هزینه پذیرش ( مبلغ 200 هزار تومان ) مقاله چاپ خواهد شد.