اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر خانی

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

naserkhaniphu.iaun.ac.ir

مدیر مسئول

فرشید مقصودی گنجه

پژوهشگر

farshid.maghsoodiigmail.com

دبیر اجرایی

یاسر مقصودی گنجه

پژوهشگر

yasser9749gmail.com
09103022320

دستیار سردبیر

ابراهیم راستی برازجانی فقط

مجله روندهای جدید در بازاریابی

e.rasti.bgmail.com
0000-0001-8652-0231

اعضای هیات تحریریه

مژگان بهرامی

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت، اصفهان

samani-518yahoo.com.sg

وحید رضا میرابی

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

vah.mirabiiauctb.ac.ir

سمیه صالحی

دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان

khani451yahoo.com

سید محمدرضا میراحمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

m.mirahmadigmail.com