راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات  
عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 14

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی اول 1، نویسنده‎ی دوم...2، نویسنده‎ی سوم، 3 در یک یا دو سطر.

1. مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.

2. مرتبۀ علمی نویسندۀ دوم مانند نمونه: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3. مرتبۀ علمی نویسندۀ سوم مانند نمونه: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (قلم میترا 9) با فاصله خط 1

4. ......

نویسندۀ مسئول مقاله: نام کامل نویسندۀ مسئول (Bold)

 E-mail: Arial 7(Bold) ایمیل نویسندۀ مسئول(با علامت ستاره مشخص شود)  با قلم

ایمیل و تلفن نویسنده‎ی اول

ایمیل و تلفن نویسنده‌ی دوم

و ...

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold & Italic

Name and Family Name of The first author, The second author, The third author & … In one or two rows. The above titles as Engineer and Doctor of ... should be avoided. English font (Arial) size 9 Bold & Italic

 1. مرتبه علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.. برای سهولت بیشتر در ادامه به‎طور اختصار راهنمای مراتب علمی نوشته شده است. فونت مربوط به انگلیسی برای مراتب علمی قلم Arial با اندازه 8 و ایتالیک است.

For Example:

 1. Associate Prof., Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
 2. Ph.D. Student in Information Technology Management, Faculty of Management University of Tehran, Iran

 

Corresponding Author: Arial size 7 Bold & Italic

Email: Arial size 7 Bold & Italic

 

نکات بسیار مهم و ضروری که اگر رعایت نشود مقاله برگردانده می‌شود:

 1.  از بیان عنوان‎هایی نظیر مهندس،دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.
 2. حداکثر تعداد نویسندگان هر مقاله 4 نفر است.
 3. درج تلفن و ایمیل مورد استفاده همه نویسندگان الزامی است.
 4. درج ایمیل دانشگاهی برای همه دانشگاهیان الزامی است.
 5. ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقا بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 6. مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقا بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 7. مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.

استادیار

Assistant Prof.

مربی

lecture

کارشناس

BSc.

دانشیار

Associate Prof.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Candidate

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

استاد

Prof.

دکترا

Ph.D.

کارشناسی ارشد

MSc.

 

 

چکیده

چکیده فارسی مقاله باید ساختار یافته بوده و شامل بخش‏های هدف، روش، یافته‏ها و نتیجه‏گیری باشد. یادآوری می‎شود که تمام این بخش‎ها در خط جداگانه‎ای نوشته می‎شوند.چکیده مقاله، نباید کمتر از 200 کلمه و بیشتر از 250 کلمه باشد. باید از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در چکیده خودداری شود. چکیده مقاله باید با قلم فارسی BMitraاندازه pt. 11، با فاصله خطوط 2/1، ، فاصله 3 سانتی‎متر از سمت راست و چپ و 3 سانتی‎متر از بالا و پایین کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شودو به صورت دقیق درنمونه فرمت چکیده فارسی که در قسمت راهنمای نویسندگان نشریه آمده است، جای بگیرد. چکیده های خارج از این فرمت پذیرفته نمی‎شوند.

کلیدواژه‏ها باید حداقل3 و حداکثر 5 واژه بوده که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و به‎ترتیب اهمیت‏شان با قلم فارسی (11 BMitra)باشند.

 

مقدمه (قلم B Titr 12.5)

به‌منظور یکسان‎سازی مجموعه مقاله‌ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانه‌ای آن‏ها فراهم شود، لازم است که همۀ مقاله‌ها با طرحی یکسان،کامل و هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقاله‌هاکمک می‌کند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول دانشکده مدیریت تهیه کنند. توجه شود که فرمت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر بخشنامۀ مورد قبول ادارۀ‎انتشارات دانشکدۀ مدیریت است.

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2003 یا 2007(MS-Word 2003 or 2007) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله باید با رعایت  فاصله خطوط 22/1 ،فاصله 3 سانتیمتر از سمت راست و چپ، فاصله 3 سانتیمتر از بالا و پایین کاغذباشد.

متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (فونت) B Mitraو اندازۀpt.13و قلم انگلیسی Times New Romanتهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم B Titrو اندازه pt.5/12 و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Titrو اندازه 5/11 تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود.در متن مقاله از شماره‎گذاریعنوان‎ها خودداری نمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌هابدون تورفتگی و پاراگراف‎های بعدی با تورفتگی 7/0 خواهد بود. (لطفاً پیش از آغاز کار،نخست فونت‎های ارائه شده را نصب نمایید).

 

ترتیب عنوان‎های مقاله (بسیار مهم)

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش،روششناسی پژوهش، یافته‏های پژوهش،بحث،نتیجهگیری و پیشنهادها، منابع.

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف،ضرورت‎ها و نوآوری پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود).

توجه2 : در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود: 1.پیشینۀ نظری (نظریه‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎های پیشین وروش‎شناسی‎های آن‏ها در مورد مسئله؛ و 3. مدل مفهومی(در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

توجه 3 : در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

 

توجه4: تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنماتدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه در همین فرمت بیشتر باشد.

واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. می‏توانید از بانک مستندات کتابخانه ملی ایران برای مستندسازی نام خانوادگی افراد استفاده کنید. در خصوص نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی فقط در اولین ارجاع و در اولین حضور در متن و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

زیرنویس‏ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با قلم BMitraو اندازۀpt.11[1]و زیرنویس‏های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀpt. 9[2]نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

معرفی نشانه و متغیرها در متن

باید هر نوع متغیر یا علامت به‎کار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.

شکل‎ها

هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید به ‎صورت وسط‏چین  در زیر آن با قلمBMitra پررنگ و اندازۀ pt.11 تایپ و به‎ترتیب از 1 (شکل 1، شکل 2، ...)شماره‌گذاری ‌شوند. نمودارها می‎توانند به‎صورت رنگی یا سیاه و سفید باشند؛اما به‎گونه‏ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ‏ها و جزئیات آن‏ها قابل تشخیص باشد.نمودارها و شکل‏هادر داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‏ها ارجاع می‌شود. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها به زبان فارسی الزامی است. در متن مقاله باید به همۀنمودارها ارجاع شودو مختصر توضیح داده شوند. در تهیۀنمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (Legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. دقت نمایید که اگر نمودار داخل مقاله به‎شکل تصویر (خروجی نرم‎افزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود.هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. یک نمونه نمودار در زیر آمده است. توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.

 

 

شکل1. نموداری برای نمونه

 

 

شکل 2. مدل بررسی عوامل مرتبط با کیفیت وبگاه (نمونۀ دوم)

 

کیفیت طراحی

 وب­سایت

لذت بردن از وب‎سایت

کیفیت درک‎شدۀ

 اطلاعات

خوشنودی از

وبگاه

رضایت

تبلیغات شفاهی

 

شکل3. مدل یانگ و هییونجو (نمونۀ سوم)

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Mitraپررنگ و اندازۀpt. 11 تایپ و به‎ترتیب از 1 (جدول 1، جدول 2، ...) شماره‌گذاری ‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آن‏ها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون‏های هر جدول باید به‎صورت وسط‎چین (11B Mitrapt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست‏چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (Mitrapt. 11 نازک) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ‏چین (Times New Roman 8 pt.)تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط‏چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول به زبان فارسی الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیردو نیز اگر جدول­هااز منبعی برداشت شده‎اند، بایدنام نویسنده آن منبع بر اساس شیوه‏نامه APAدر انتهای عنوان جدولآورده شود(این روش در ادامه توضیح داده شده است). جدول 1 مطابق راهنمایبالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است. توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط‏چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد.

 

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

11

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

7

پررنگ

عنوان بخش­ها

B Titr

5/12

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Titr

5/11

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

کلیدواژه‌ها

B Mitra

9

پررنگ ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیرنویس فارسی

B Mitra

11

نازک

زیرنویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

11

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Mitra

11

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

11

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

9

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

 

جدول 2 نیز مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. یادآور می‎شود که جدول‌ها باید در نخستین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آن‏ها در متن قرار گیرند؛ ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان‎های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید. از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری نمایید. به‌طور مثال،عدد 5/0 اول عدد 5 را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5)

 

 

جدول 2. نمونه یک جدول

میانگین تعداد گره قطع شده

میانگین مدت زمان حل (ثانیه)

تعداد نمونه بهینه حل شده

اندازه مسئله

اصل  غلبه 1

حد پایین

روش 2

روش 1

00/1

29/94

00/0

15

20

5

05/1

52/87

00/0

14

20

10

07/1

64/87

01/0

12

19

15

20/2

60/90

11/0

9

19

20

51/2

03/91

39/1

10

14

25

32/2

19/92

20/32

8

10

30

36/3

34/93

30/613

8

10

35

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول‏های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. استفاده از Microsoft Equationدر نوشتن فرمول‏ها الزامی است. در صورتی که فرمول‏ها در محیط Wordنسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docxذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول‏ها به عکس جلوگیری شود.تمام روابط ریاضی به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطهبا پرانتز جدا می‎شود. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Cambria Math باشد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

رابطه‎ 1)

12E=mc2">

رابطه‎2)

12WBWj-aBj">

نتیجه‏گیری و پیشنهادها

بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتنپیشنهادهای برخاسته از پژوهش، می‎توانید آن‏ها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید.

روش منبع‎دهی

برای منبع‎دهی از روش استاندارد APAاستفاده کنید. می‎توان برای افزایش بهره‎وری و راحتی در این‎کار از نرم­افزارWord یا Endnoteاستفاده کرد.

‎در فهرست منابع انگلیسی بایستی تمام منابع فارسی بر اساس چکیده و مشخصات کتاب شناختی انگلیسی هر منبع در مجله‏ای که منتشر شده و با قلم Times New Roman اندازه .pt11نوشته شده وعنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.از ترجمه منابع فارسی با استفاده از گوگل مترجم اکیداً خودداری شود.به عبارت دیگر، منابع فارسی یک‏بار به زبان فارسی در بخش منابع نوشته می‎شود و بار دوم به انگلیسی در قسمت منابع لاتین بر اساس حروف الفبا درجشده و در انتهای منبع (in Persian) گذاشته می‎شود.

 

نکتۀ مهم در مورد منابع استفاده شده:

نکته 1: در جدول 3 شیوۀ منبع‎دهی به کتاب و مقاله تشریح شده است، در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎های منتشر نشده، وبگاه‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 3 مشاهده می‎نمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان‎نامه و عنوان کتاب به‎صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند. 

نکته 2: مشخصات منابع حتماً باید به‎طور کامل نوشته شوند. در مورد نشریه‎ها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به‎ترتیب نام نشریه (بهصورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز)، صفحه ابتدای مقاله خط تیره صفحه انتهای مقالهنوشته شود(جدول 3 را مشاهده نمایید).

نکته 3: منابعی که کتاب هستند، اعم از کتاب فارسی و انگلیسی حتماً باید بهترتیب شهر محل نشر و نام ناشر نوشته شود (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 4: منابعی که مربوط به پایان‎نامه یا رساله دکتری هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود. (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 4: در مورد منابع مربوط به همایش‎ها، سمینارها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق همایش الزامی است.

 

نکات مهم در مورد فهرست منابع فارسی:

 1. در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی).
 2. برای منابع داخل متن از واژۀ (و دیگران/ و همکاران) استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد بیشتر از 5 نفر باشند.
 3. منابع فارسی بدین صورت نوشته شود:

(نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام کوچک همان نویسنده، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام کوچک همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه شروع مقاله ـ صفحه پایان مقاله.

 1. مثال:

تقوا، محمدرضا؛ منصوری، طاها؛ فیضی،کامران؛ اخگر، بابک (1395). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 498-477.

نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی:

 1. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‎حتماً(in Persian)  اضافه شود.
 2. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 3. مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در مآخذ نوشته شده باشند و برعکس.

 

 

 

جدول 3. شرح صحیح منبع‎دهی در داخل و انتهای مقاله

نوع منبع

در داخل متن

در فهرست منابع

مقالۀ فارسی و انگلیسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی تمام نویسندگان، سال)

(نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام کوچک همان نویسنده، و  نام خانوادگی نویسندۀ دوم، نام کوچک همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه آغاز مقاله صفحه پایان مقاله.

نمونۀ مقاله فارسی

تقوا، منصوری،فیضی و اخگر (1395)

هنگام ذکر نام نویسندگان در آغاز جمله.

 

(تقوا، منصوری، فیضی و اخگر، 1395).

هنگام ذکر نام نویسندگان در پایان جمله و در داخل پرانتز.

تقوا، محمدرضا؛ منصوری، طاها؛ فیضی، کامران؛ اخگر، بابک (1395). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 498-477.

نمونۀ مقاله انگلیسی

(کردلا و ایناکا، 2010)

Cordella, Antonio, &Iannacci, Federico(2010). Information systems in the public sector: The e-government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19(4), 52–66.

نمونۀ مقاله فارسی ترجمه شده

(مقیمی و اعلایی اردکانی، 1390)

Moghimi, Seyyed Mohammad, &AlaeiArdakani,Mostafa. (2011). Measuring good goverance factors and e-government role in enhancing it. Journal of Information Technology Management, 3(8), 171–188. (in Persian)

کتاب فارسی و انگلیسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات)

نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام کوچک همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام کوچک همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل نشر:  نام ناشر.

نمونۀ کتاب فارسی

(سیدجوادین، 1383، ص.53-54)

Arthur, Diane (2004). Fundamentals of human resources management. New York: American Management Association.

SeyedJavadein, Seyed Reza (2004). Fundamentals of human resources management. Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)

نمونۀ کتاب انگلیسی

(دیاز ـ ریکو، 2018، ص.144)

Diaz-Rico, Lynne T. (2018). A course for teaching English learners.2nd Edition. Boston, MA: Pearson.

 

English Title ofthe Articlewith EnglishFont(Arial)Size14 Bold, Heading 1.Capitalize all “major” words (nouns, verbs, adjectives, adverbs, and pronouns) in the title and subtitle (:)

 

 

چکیده انگلیسی مقاله باید ساختاریافته بوده و به‎‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد(رعایت تمام دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است)، چکیده مقاله، نباید کمتر از 200 کلمه و بیشتر از 250 کلمه باشد. از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در چکیده خودداری شود. چکیده انگلیسی باید با قلمTimes New Roman با فاصله خطوط 2/1 ، فاصله 3 سانتی‎متر از سمت راست و چپ و 3 سانتی‎متر از بالا و پایین کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شودو به صورت دقیق درنمونه فرمت چکیده انگلیسی که در قسمت راهنمای نویسندگان نشریه آمده است، جای گیرد. در نوشتن عنوان انگلیسی دقت کنید که به جز حروف اضافه تمام کلمات با حرف بزرگ نوشته شوند.چکیده‏های خارج از این فرمت پذیرفته نمی‎شوند.

کلیدواژه‌های انگلیسیبه تعداد کلیدواژه‌های فارسی و ترجمه دقیق همان واژگان با قلمTimes New Roman 12باشد و به ترتیب اهمیت‏شان ذکر شوند.

 

 

برخی نکات مهم ویرایشی

 1. برای شماره­گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛مانند شماره­گذاری همین قسمت.
 2. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله(space)نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
 3. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
 4. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...)[برای مثال:می ‌خواهم (غلط) می‎خواهم (درست)]. برای ایجاد نیم­فاصله در نرم­افزار Wordمی‎توانید از(CTRL + Shift + 2) یا(Shift + Space) یا (CTRL + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل می‎کند).
 5. به‎جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند: 5‎درصد.
 6. از به‎کار بردن (ه‎ی) و همزه (ۀ) در متن مقالهخودداری کنید.


.[1]نمونه زیر نویس فارسی با قلم BMitra و اندازه10

[2].Footnote (Times New Roman 9)