تأثیر تبلیغات شخصی سازی شده با شناسایی، دلبستگی و ارتباط برند بر قصد خرید مشتریان (موردمطالعه: فیسبوک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده

هدف: بررسی تأثیر تبلیغات شخصی سازی شده با شناسایی، دلبستگی و ارتباط برند بر قصد خرید مشتریان (مورد مطالعه: فیسبوک) بود.

روش: پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی بود. روش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مخاطبان و مشتریان در شبکه اجتماعی فیسبوک بود که تعداد نمونه آنها براساس جدول استاندارد مورگان 384 نفر بدست آمد که به گونه در دسترس نمونه گیری شدند. ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش پرسشنامه بود. جهت بررسی روایی و پایایی سوالات پرسشنامه و آزمون فرضیات، از نرم افزار SPSS و PLS و معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها: تبلیغات شخصی سازی شده با شناسایی، دلبستگی و ارتباط برند بر قصدخرید مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شخصی سازی شده با میانجی گری شناسایی برند و کیفیت درک شده بر قصدخرید مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شخصی سازی شده با میانجی گری دلبستگی به برند و وفاداری به برند بر قصدخرید مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شخصی سازی شده با میانجی گری ارتباط با برند و آگاهی از برند بر قصدخرید مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شخصی سازی شده بر شناسایی برند مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شخصی سازی شده بر دلبستگی برند مشتریان در فیسبوک تأثیر معناداری دارد.

نتیجه گیری: تبلیغات شخصی سازی شده در فیس بوک می توانند با شناسایی، دلبستگی و ارتباط برند بر قصدخرید مشتریان تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


ابراهی پورازبری، .) مصطفی، اکبری، محسن، رفیعی رشت آبادی، فاطمه ) 1453 نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میتانجی گتری اعتمتاد و
وفاداری به برند، مجله مدیریت - .784 803 :)3( بازرگانی، 7
احمدی، مجید، سهرابی، شهلا، تهذیبی، سارا ) 1455 (.تأثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغتات و قصتدخرید )موردمطالعته: شترکت
- .1 23 :) دیجی کالا(، فصلنامه مدیریت کسب و کار، پاییز، ) 37
.) آذری، داوود ) 1455 بررسی تأثیر شخصی سازی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی حفظ مشتتری در رابطته میتان
وفاداری به برند و کیفیت درک شده و تبلیغات آنلاین دهان به دهان، پایتان نامته کارشناستی ارشتد، دانشتگاه شهیداشترفی اصتفهانی،
دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
-740 :)3( اقبالی، اکرم، نایب زاده، شهناز، دهقان دهنوی، حسن ) 1454 (.بررسی تأثیر جامعه برند در ویژگی های برند، مجله مدیریت بازرگتانی ، 1
.705
باروت کوب، محمدرضا ) 1458 (.تأثیر تبلیغات موبایلی شخصی سازی شده بر آگاهی از برند و قصد خرید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یتزد،
پردی علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
.) باقری، مهدی، رنجبر، مختار ) 1481 (.تبلیغات اینترنتی و بررسی جایگاه آن در سایت های ایران، مجله عصر فناوری اطلاعات، ) 23
جبروتی، جمیله، رمضانی، ناصرعلی ) 1459 (.بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی برندهای فروشگاهی موردمطالعته برنتدهای فروشتگاهی رشتت، اولتین
کنفران بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری.
حا لطفعلیان، مهدیه ) 1300 (.بررسی تأثیر شخصی سازی و انگیزه های لذت جویانه و مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار و نیات مشتری با توجه
به نقش تجربه مشتری و شهرت شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی.
حیدرزاده، کامبیز، هاشمی، محمد ) 1452 (.بررسی تأثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجتاری )متورد
- - .1 11 :)15( کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل مینی بوس کروز(، مجله مدیریت بازاریابی، 8
حیدری کوچی، مسعود، نوروزی مبارکه، علی ) 1455 (.بررسی تأثیر شخصی سازی رسانه های اجتماعی بر افزایش وفاداری به برنتد و کیفیتت درک
.) شده، هفتمین کنفران بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، ) 9
خلیلی، سمانه، درودی، هما ) 1455 (.ارتباط میان تبلیغات شخصی سازی درک شده )در رسانه های اجتماعی( با وفاداری برند و کیفیت درک شده،
با توجه به نقش میانجی وابستگی برند و تعامل برند )مصرف کنندگان گوشی های همراه برند سامسونگ(، کنفران بین المللی مدل ها
و تکنیک های کمی در مدیریت، قزوین.
دهدشتی، زهره، نیاکان لاهیجی، نازیلا ) 1488 (.اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننتده کالاهتا و ختدمات رایانته ای، فصتلنامه علمتی -
- .113 123 :) ترویجی مطالعات مدیریت، سال بیست ، ) 10
شیرخدایی، میث ، فقیه نصیری، بشری ) 1451 (.تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر صتنعت فترش -
- - .17 98 :) دستباف ایران، دوفصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، ) 41
عزیزی، شهریار، شکرگزار، صائب ) 1454 (.تأثیر ه خوانی شخصیت مصرف کننده و برند بر اعتمتاد و دلبستتگی مصترف کننتده بته برنتد و نقتش
- .44 10 :)2( تعدیلگر درگیری ذهنی با محصول، مدیریت برند، 1
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York: The Free Press.
Aguirre, E., Mahr, D., Grewal, D., De Ruyter, K., & Wetzels, M. (2015). Unraveling the personalization paradox: the effect of information collection and trust-building strategies on online advertisement effectiveness. Journal of Retailing, 91, 34-49.
Bhattacharya, CB, Sen S. (2003); “Consumer–Company Identification: A Framework for Understanding Consumers’ Relationships with Companies”, J Mark, vol.67(2), pp.76–88.
Bleier, A., Eisenbeiss, M. (2015). The importance of trust for personalized online advertising. Journal of Retailing, 91, 390-409.
Cheng, P-L.,Chieng, M-H(2006).Building consumer–brand relationship: A cross-cultural experiential view. Psychology & Marketing, 23(11), 927–959.
Eastin, M.S., Brinson, N.H., Doorey, A., & Wilcox, G. (2016). Living in a big data world: Predicting mobile commerce activity through privacy concerns. Computers in Human Behavior, 58, 214-220.
Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-organismresponse. International Journal of Information Management, 39, 169-185.
Kim, N., & Kim, W. (2018). Do your social media lead you to make social deal purchases? Consumer-generated social referrals for sales via social commerce. International Journal of Information Management, 39, 38-48.
Lages, L. (2004). The STEP Scale: A Measure of Short-Term Export Performance Improvement, Journal of
International Marketing, 12(1): 36-56.
Lam, S. K., Ahearne, M., Hu, Y., & Schillewaert, N. (2010). Resistance to brand switching when a radically new brand is introduced: A social identity theory.
Lee, H. Jee, Y. (2016). The impacts of brand asset of domestic screen golf playing systems upon brand trust and brand loyalty. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship,17(4), 320-332.
Rathore, A.K., Ilavarasan, P.V., & Dwivedi, Y.K. (2016). Social media content and product co-creation: An emerging paradigm. Journal of Enterprise Information Management, 29(1), 7-18.
Shanahan, T., Tran, T.P. Taylor, E.C. (2019),”Getting to know you: Social media personalization as a means of enhancing brand loyalty and perceived quality,”Journal of Retailing and Consumer Services, 47, pp 57-65.
Sharma, S,. Singh, S,. Kujur, F,. Das, G (2021). Social Media Activities and Its Influence on Customer-Brand Relationship: An Empirical Study of Apparel Retailers’ Activity in India, Theor. Appl. Electron. Commer. 16, 602–617.
Swani, K., Milne, G.R., Brown, B.P., Assaf, A.G., & Donthu, N. (2017). What messages to post? Evaluating the popularity of social media communications in business versus consumer markets. Industrial Marketing Management, 62, 77-87.
Tran,T.P,. Lin,CH.W,. Baalbaki,S,. Guzman,F (2020). How personalized advertising affects equity of brands advertised on Facebook? A mediation mechanism, How personalized advertising affects equity of brands advertised on Facebook? A mediation mechanism, Journal of Business Research 120, 1–15.
Zehir, C. Sahin, A. Kitapc, H. and Ozsahin, M. (2011). The Effects of Brand Communication and Service Quality in Building Brand Loyalty Through Brand Trust. The Empirical Research On Global Brands, 24, 1218–1231.