بررسی رابطه تفکر استراتژیک با کیفیت خدمات (مورد پژوهشی: بانک مهر اقتصاد استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

امروزه اهمیت صنعت بانکداری رو به رشد است وبیشتر بانکها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند و در این بین دو مقوله تفکر استراتژیک وکیفیت خدمات می تواند به عنوان کلید موفقیت تجاری سیستم بانکداری محسوب شود. یقینا بالا رفتن پرداختن به این دو مقوله می تواند تاثیر به سزایی در سهم بازار و میزان سود دهی سیستم بانکداری ایفا کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک با کیفیت خدمات در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان بعنوان یک بانک پیشرو در سیستم بانکداری به منظور رسیدن به مدلی مطلوب در استفاده از این مفاهیم می باشد. این پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران سرپرستی و روسا و معاونین شعب می باشد. و همچنین برای جمع آوری داده ها از روش غیر احتمالی هدفمند از نوع قضاوتی استفاده شده است ونیز جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به طور خاص از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است . در پایان این پژوهش یافته ها نشان دادند بین تفکر استراتژیک و کیفیت خدمات رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد بطوری که می توان ادعا کرد فرضیه اصل پژوهش تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


امیران، حیدر ، محبوبی ، تورج ، و امیران ، زهرا 1934 ، آشنایی با اصول ،مفاهیم و مبانی تفکر استراتژیک، تهران: امیران.
،7 ، پورصاد ، ناصر و یزدانی، بهرنگ، قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط ، مطالعات راهبکردی، 1934
- 109 169
تقوی فرد، محمد تقی؛ نعمت، مسرت؛ صنیعی منفرد، محمد علی. مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان)مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده
- .70 55 ،14 ، اینترنت( مدیریت بازرگانی، 1934،9
،9 ،1 ، حفیظی،روح الله، مقیمی، سید محمد، مدیریت عملکرد ان با کیفیت خدمات در شعب بانک ملکی شکهر اصکفهان، مکدیریت بازرگکانی، 1988
- .107 160
زارعی، ابراهیم، قلی ها، علی محمد، 1983 ،مدیریت برنامه ریزی استراتژیک، تهران، پیام.
غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. مسیر راهبردی شرکت های مواد غذایی و سبک ورود به بازار. دو فصکلنامه علمکی پژوهشکی تحقیقکات بازاریکابی -
- .62 07 ، 9 ، نوین، 1934
کالی ، دیوید ) 1934 (. استراتژی ) استراتژی مناسبی برای سازمان خود طراحی کنید (، علی شیرازی ،تهران:دانشگاه تهران
کفاش پور، آذر؛ حسن نژاد کاشانی، بهزاد؛ نخچیان، علی. تحلیل روابط بین ادراکات ارزش و استفاده مداوم از خدمات بانکی تلفن همراه. پکژوهش و
- .101 124 ،5 ، توسعه فناوری، 1934
- 88 148 ،96 ، گل محمدی، عماد،محمدی، نشاط،برومندان ،زهرا، فرامین و مدل یادگیری تفکر استراتژیک ،راهبرد توسعه، 1932
1 ،1 ، مشبکی،اصغرطراحی مدل تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی، مدیریت بازرگانی 1987
- 123 106 ،12، 0 ، منوریان،عباس،آقازاده، هاشم،شهامت نژاد،مینا ، سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران،مدیریت بازرگانی، 1931
Anderson, E.W. and Fornell, C . , “Foundations of the American customer satisfaction index”, Total Quality Management, 2010, 11 , 7, 869-82.
Boniface, Bonaventure; Gyau, Amos; Stringer, Randy, (2012),"Linking price satisfaction and business performance in Malaysia's dairy industry", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 Iss: 2: pp. 288 – 304.
Bonn, Ingrid., “Improving Strategic thinking: a multilevel approach”. Leadership and
Chin WW. (1998), Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quart.; 22(1): 3.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18 (1): 39-50.
Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice.Communications of the Association for Information Systems, 3(1).
Goldman F. Ellen (2005). "becoming an expertise strategic thinker: the learning journey of Healthcare CEOs" pp 20-27 available at:www.proquest.umi.com
Liedtka, J. M.(1998), Strategic Thinking: Can It Be Taught?, Long Range Planning, Vol 31. No 1. pp 120-129.
Organization Development Journal. 2005,25, 5, 336-345.
Witek, Crabb, Anna, “Sustainable Strategic Management And Market Effectiveness Of Enterprises”, Social And Behavioral Sciences, 2012, 58, 899-905.