تحلیل تأثیر عوامل کلیدی بازاریابی خرده فروشی مبتنی بر سرگرمی بر تمایل به خرید مجدد مشتریان ( مورد مطالعه: سیتی سنتر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان، ایران.

2 استاد یار گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان. ایران.

چکیده

امروزه مراکز خرده­فروشی با رقابت شدیدی روبرو هستند، از این رو هزینه­های سنگینی را صرف اجرای استراتژی حفظ و نگهداری مشتریان می­کنند. یکی از این ابزارها حرکت به سمت خرده­فروشی بر مبنای سرگرمی است، در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل کلیدی بازاریابی خرده فروشی مبتنی بر سرگرمی بر تمایل به خرید مجدد مشتریان می­پردازد. از آنجا که چارچوبی از پیش تعیین شده مانند نظریه یا مدل در زمینه خرده­فروشی بر مبنای سرگرمی وجود نداشت، ابعاد شکل‌دهنده خرده­فروشی بر مبنای سرگرمی با رویکرد کیفی طراحی شد. برای این منظور ابتدا از طریق مطالعه سوابق پژوهشهای پیشین، فهرستی مقدماتی از عناصر شکل دهند بازاریابی خرده فروشی مبتنی بر سرگرمی فراهم شد. سپس این عوامل با روش دلفی تکمیل و نهایی شد. این عوامل شامل بازاریابی حسی، وجود استراحتگاه، دکوراسیون خلاق، وجود پیشنهاد ویژه به مشتری، توجه به مناسبت‌ها، لوکس بودن محصولات و محیط فروشگاه، بخش‌ها یا محیط‌های سرگرم‌کننده برای کودکان، وجود دیوار سلفی، برگزاری قرعه‌کشی، خرده فروشی به عنوان محلی برای ملاقات، تفرجگاه و امکانات آشنایی با مد بود. یافته‌های بدست آمده از 386 مشتری مرکز خرید سیتی سنتر اصفهان که با نرم­افزار SPSS  و Smart-Pls مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد بازاریابی حسی، وجود استراحتگاه، دکوراسیون خلاق، وجود پیشنهاد ویژه به مشتری ، توجه به مناسبت­ها و لوکس بودن محصولات و محیط فروشگاه بر تمایل به خرید مجدد تاثیر دارد، اما تاثیر محیط­های سرگرم­کننده برای کودکان، وجود دیوارسلفی، برگزاری قرعه­کشی، خرده فروشی به عنوان محلی برای ملاقات، وجود تفرجگاه و وجود امکانات آشنایی با مد تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها


اسفیدانی و همکاران. ) 1323 (. بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران. فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات نوین بازاریابی نوین, 2
- .120 173
آیتی مهر و دیگران. ) 1323 (. تأثیر ارزش برند بر بازار خرده فروشی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری. تهران.
بخشایش و دیگران. ) 1321 (. بررسی ارتباط بین ابزارهای بازاریابی رابطه مند و حفظ مشتری در بازاریابی خرده فروشی )مطالعه موردی: مشرتریان
فروشگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علو اجتماعی. اسپانیا.
- .13 1 , بخشی زاده و دیگران. ) 1325 (. ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری. بررسی های بازرگانی, 73
جلالی گرگان, م. هرانی, ه. ) 1322 (. بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیرره ای خررده فروشری
. گرگان. قصل نامه مدیریت, 30
جهان دیده و دیگران. ) 1321 (. شناسایی و الویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خریرد مشرتریان فروشرگاههای زنجیرره ای اتکرا برا اسرتفاده از
- - .150 122 , الگوریتم شبکه های عصبی. فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین, 1
حسن زاده و صفردوست. ) 1325 (. تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان با آزمون نقش تعدیلگری کیفیت SWIPE . فصلنامه پژوهش های جدید
- .103 83 , در مدیریت و حسابداری, 7
حقیقی نسب و دیگران. ) 1325 (. تأثیر ابعاد ارزشی برند لوکس، بر رفتار خرید مشتریان در صنعت ساختمان، مطالعه موردی: شرهر تهرران. نشرریه
- - .180 112 , علمی پزوهشی مدیریت برند, 3
حیدرزاده و عبقری. ) 1321 (. بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان مراکز خررده فروشری. فصرل نامره
- .15 7 , مدیریت و تحول, 11
-53 , سرداری. ) 1325 (. بررسی عوامل مؤثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایران از دیدگاه مشتریان. فصلنامه صرنعت پوشراک, 12
.32
شافعی و نریمانی. ) 1323 (. تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه. فصرل نامره علمری پژوهشری تحقیقرات -
- .51 11 , بازاریابی نوین, 23
صداقت کردار و راه چمنی. ) 1323 (. تأثیر ارزشد های تجملاتی و تجربه بر نیات مشتریان محصولات دکوراسریون داخلری لروکس منرازل. سرومین
کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی.
صلواتیان و کریمی. ) 1325 (. بازی وارسازی فناوری جدید در دنیای کسب و کار. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مردیریت برا رویکررد
علوم پژوهشی نوین.
قربانلو, س. ) 1323 (. بازاریابی از صفر تا صد. مبلغان.
کاتلر و ستیاوان. ) 1321 (. عصر سوم بازاریابی. تهران: انتشارات رسا.
کیانوش, ع., و مجرد, م. ) 1323 (. فاکتورهای تأثیرگذار بر افزایش استفاده از خرده فروشی آنلاین در رسانه های اجتمراعی. کنفررانس برین المللری
مهندسی و فن آوری اطلاعات. امارت دبی. -
لک, ا. ) 1327 (. تحلیل واکنش های آگاهانه و احساسی مشتریان و کارکنان به موسیقی و صداهای موجود در فروشگاه های خررده فروشری، مرورد
مطالعه: فروشگاه هایپر میلاد شاهین شهر.
محمدیان، محمود؛ خواجه دهدشتی، معصومه. ) 1325 (. بررسی تأثیر دلبستگی احساسری برین مصررف کننرده و خررده فروشری برر قصرد خریرد.
- - .58 32 , دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی, 15
مشایخی و دیگران. ) 1381 (. بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایرران، کراربرد روش دلفری، ویرژه نامره
- .121 232 ، مدیریت، شماره 12
نیکبخت و دیگران. ) 1321 (. بررسی تأثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خریرد آنری در فر وشرگاههای زنجیرره ای. نشرریه
- .1001 285 , مدیریت بازرگانی, 7
Bertil, M., & Hulten, L. (2015). The impact of sound experince on shopping behavior of children and their parents. Journal of marketing and intelligence and planning, 33, 197-215.
Bloch & et al. (1994). The shopping mall as consumer habitat. Journal of Retailing, 70, 23-42.
Choo & et al. (2012). Luxury customer value. Journal of fashion marketing and management, 16, 81-101.
Domenico. (2010). Anew concept of marketing: The Emotional Marketing. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 1, 1-8.
Douce & et al. (2014). Influencing customer reactions towards a tidy versus a messy store using pleasant ambient scents. Journal Environmental Psychology, 40, 351-358.
Florence & et al. (2015). Edutainment experience for children in retail stores, from child prespective. Journal of Retailing and Consumer Services, 26, 47-56.
Garg, P. (2016). Critical success factors for enterprise resource planning implementation in Indian retail inustry: An exploratory study. International journal of computer science and information security, 8, 1-6.
Hsu, & & et al. (2009). Grocery Store Image, travel distancce, satisfaction and behaviral intentions: Evidence from a Midwest college town. Retail distr management, 38, 115-132.
Holahan, c.,(2007), hanging out the e-mall, Business week online,6.
Hynes & et al. (2016). The sound of silence: Why music on supermarkets is just a disrtruction. Journal of Retailing and Customer Services, 28, 171-178.
Krishna, A. (2012). An intergrative review of sensory marketing: Engaging the sense to affect preception, jadgment and behavior. Journal of consumer psychology, 22, 332-351.
Mathur, Anumeha; Chhibber,Neha. (2016). Chanakya International Journal of Business Research, 2(2), 34-37.
Omid, & & et al. (2017). The impact of retail store format on the satisfaction loyality link: An empirical investigation. Journal of business research, 77, 14-22.
Petie & et al. (2019). Digital sensory marketing: Integrating new technologies into multisensory online experience. Journal of interactive marketing, 42-61.
Poncin & et al. (2017). Smart technologies and shopping experience: Are gamification interfaces effective? The case of the Smartstore. Technological Forecasting & Social Change, 124, 320-331.
Poushneh, & & et al. (2017). Discernible impact of augmented reality on retail customer's experience, satisfactinn and willingeness to buy. Jurnal of retailing and consumer service, 34, 229-234.
Sachdeva & Goel. (2015). Retail store environmen and customer experience a paradigm. Journal of fashion marketing and management, 19, 290-298.
Sebald & et al. (2018). Understanding consumer shopping motivation in curated fashion retailing. Journal of retailing and consumer service, 188-203.
Sebald & Jacob. (2018). Help Welcome or not: Undersatanding consumer shopping motivation in curated fashion retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 188-203.
Shao & et al. (2019). Consumer motivation and luxury consumption: testing moderating effects. Journal of Retaling and Consumer Services, 46, 33-44.
Sit & et al. (2003). Entertainment-seeking Shopping center patrons: the missing segments. Journal of Retail & Distribution Management, 24, 7-14.
Yang & et al. (2017). Examining the impact of gamification on intention of engagement and brand attitude in the marketing context. Computers in Human Behavior, 73, 459-469.