دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه بین قابلیت های سازمانی سیستم های اطلاعاتی و موفقیت سیستم هوش تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

الهام فدایی؛ ناصر خانی